Uroczysta akademia z okazji zakończenia nauki klas maturalnych w CKZiU w Będzinie

Kolejna grupa absolwentów „zakorzeniła się” w historii CKZiU…

„Zarządzanie na medal”

Nadzieja na dom

„Geopiknik na Żylecie” – edycja 2024

Jak co roku od wielu lat… CKZiU bierze udział w akcji „Żonkile”

Jakub Wiślak – medalista Mistrzostw Polski w Karate Kyokushin

Norwegia, Indie , Chile w naszym zasięgu , czyli turyści na festiwalu podróżniczym.

Konkurs „Metamorfoza – stylizacja o wielu twarzach”

Kompleks sportowy przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie oficjalnie otwarty

Potyczki językowe

Wernisaż wystawy „Najpiękniejsze zdjęcia polskie”

Półfinał XXV Olimpiady Techniki Samochodowej

XIV Szkolny Dzień Talentu

2 technik informatyk na prelekcji „Doświadczanie Annapurny. Himalaizm w wydaniu sportowym”

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie www.ckziu.bedzin.pl

 

Data publikacji strony internetowej: 2020-03-23
Data aktualizacji strony internetowej: 2020-03-23

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-03
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Nie posiadamy aplikacji mobilnej strony internetowej.

Dane teleadresowe jednostki:
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie
42-500 Będzin, ul. 11 Listopada 3
tel.32 267 77 58
e-mail: sekretariat@ckziu-bedzin.pl
Warsztaty mechaniczno-elektryczne
42-500 Będzin, ul. Ignacego Krasickiego 17
Pracownie gastronomiczne, fryzjerskie i inne
42-500 Będzin, ul. Kazimierza Promyka 26

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

• filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
• filmy nie posiadają audiodeskrypcji dla osób niewidomych.

Dokładamy wszelkich starań żeby nasza strona internetowa www.ckziu.bedzin.pl była dostępna dla jak największej grupy użytkowników bez względu na wiek, poziom sprawności, używaną technologię i oprogramowanie.

1. Zadbaliśmy o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały publikowane na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
2. Każdy użytkownik może skorzystać z łatwo dostępnych przycisków pozwalających
w prosty sposób zwiększyć rozmiar czcionek na stronie oraz kontrast wyświetlania.
3. Staramy się, aby zamieszczone na Platformie informacje był napisane zgodnie z zasadami prostego języka, z zachowaniem odpowiedniego formatowania.
4. W miarę możliwości zdjęcia i grafiki uzupełniane są na bieżąco tekstem alternatywnym.
5. Poruszanie się po Platformie jest możliwe za pomocą klawisza Tab klawiatury.
6. Linki w obrębie serwisu otwierają się w tym samym oknie.
7. Linki do serwisów zewnętrznych otwierają się w nowym oknie.
8. Formularze są odpowiednio zbudowane i opisane.
9. Strona jest responsywna – sposób wyświetlania treści dostosowuje się do urządzeń, na których jest przeglądana.
10. Strona w dużym stopniu spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością. Pomimo naszych starań może się jednak zdarzyć, że nie zawsze udało nam się to osiągnąć.
11. Informacje zamieszczone na stronie są na bieżąco przeglądane i aktualizowane.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pan Piotr Jeleń, zs2bedz@wp.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 267-77-58. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
W przypadku gdy nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej, zapewniamy alternatywny sposób dostępu poprzez kontakt telefoniczny, korespondencyjny, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730) zwanej u nas w skrócie Elektroniczną Skrzynką Podawczą ESP, lub za pomocą tłumacza języka migowego, lub tłumacza-przewodnika, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), dane teleadresowe znajdują się w zakładce kontakt

Informacje na temat procedury:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Data sporządzenia deklaracji:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Data sporządzenia: 2020-03-23

Dostępność architektoniczna

Siedziba główna Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. 11 Listopada 3, 42-500 Będzin
Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
Wejście do budynku po kilku stopniach z chodnika przy drodze dojazdowej, przejście przez obszar kontroli przy portierni;
Opis dostępności korytarzy, schodów, wind.
Wchodząc do budynku znajdujemy się zaraz na głównym korytarzu szkolnym, który prowadzi do poszczególnych segmentów, po dojściu do każdego segmentu na poszczególne kondygnacje prowadzą schody, nie posiadamy windy;
Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
Nie posiadamy dostosowań dla osób niepełnosprawnych w zakresie; pochylni, platform, informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych;
Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Posiadamy jedno miejsce parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych;
Istnieje możliwość wejścia na teren szkoły z psem przewodnikiem, zwierzę musi posiadać aktualne badania lekarskie i kaganiec.
Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
W przypadku osób niedosłyszących korzystamy z procedur obowiązujących w Starostwie Powiatowym oraz współpracujemy z osobami wyznaczonymi przez Powiat. Na stronie BIP szkoły dostępny jest wniosek
o nieodpłatne udostępnienie usługi tłumacza migowego https://www.bip.powiat.bedzin.pl/bipkod/23578533

Budynek warsztatów mechaniczno-elektrycznych
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Ignacego Krasickiego 17, 42-500 Będzin
Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
Wejście do budynku od ul. 11 Listopada, przejście przez obszar kontroli pokoju wicedyrektora.
Opis dostępności korytarzy, schodów, wind.
Wchodząc do budynku znajdujemy się w przedsionku, z którego wychodzimy na główny korytarz warsztatów, prowadzący do poszczególnych pracowni. Za budynkiem głównym warsztatów mamy dostęp do drugiego budynku warsztatów, w którym znajduje się stolarnia i spawalnia. Oba budynki są parterowe i nie posiadają schodów i windy.
Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
Nie posiadamy dostosowań dla osób niepełnosprawnych w zakresie, pochylni, platform, informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych;
Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Posiadamy jedno miejsce parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych;
Istnieje możliwość wejścia na teren szkoły z psem przewodnikiem, zwierzę musi posiadać aktualne badania lekarskie i kaganiec.
Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
W przypadku osób niedosłyszących korzystamy z procedur obowiązujących w Starostwie Powiatowym oraz współpracujemy z osobami wyznaczonymi przez Powiat. Na stronie BIP szkoły dostępny jest wniosek o nieodpłatne udostępnienie usługi tłumacza migowego https://www.bip.powiat.bedzin.pl/bipkod/23578533

Budynek pracowni gastronomicznych, fryzjerskich, kosmetycznych i innych:
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Kazimierza Promyka 26, 42-500 Będzin
Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
Wejście do budynku od ul. Kopernika po pokonaniu schodów.
Opis dostępności korytarzy, schodów, wind.
Wchodząc do budynku znajdujemy się w przedsionku, z którego wychodzimy na schody prowadzące na korytarz na parterze budynku, na którym znajduje się Centrum Usług Wspólnych. Po stronie prawej znajdują się schody prowadzące na pierwsze i drugie piętro budynku, na których znajdują się gabinet wicedyrektora (1 p.) oraz pracownie praktycznej nauki zawodu. Nie posiadamy windy.
Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
Nie posiadamy dostosowań dla osób niepełnosprawnych w zakresie, pochylni, platform, informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych;
Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Posiadamy jedno miejsce parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych;
Istnieje możliwość wejścia na teren szkoły z psem przewodnikiem, zwierzę musi posiadać aktualne badania lekarskie i kaganiec.
Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
W przypadku osób niedosłyszących korzystamy z procedur obowiązujących w Starostwie Powiatowym oraz współpracujemy z osobami wyznaczonymi przez Powiat. Na stronie BIP szkoły dostępny jest wniosek o nieodpłatne udostępnienie usługi tłumacza migowego https://www.bip.powiat.bedzin.pl/bipkod/23578533

Loading

NASI PARTNERZY

CKZIU BĘDZIN

Tel: (32) 267 – 77 – 58
Email: sekretariat@ckziu-bedzin.pl

adres do e-doręczeń:
AE:PL-11914-62866-CVSGF-18

ul. 11 Listopada 3
Będzin 42 – 500

 

SEKRETARIAT

Czyny od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00 do 15.00

(sprawy uczniowskie od godziny 9:00)

 

Loading

© CKZIU 2020Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Projekt & Realizacja Strony internetowe Sosnowiec
Skip to content