Ważna informacja!

Uczniowie CKZiU w Żywcu

Zarządzenia

Świątecznie – bez akademii… Dzień Edukacji Narodowej w CKZiU.

Dzień Edukacji Narodowej

Bieg dla Oliwki

Biegi przełajowe 2020

CKZiU w Będzinie dołączyło do armii RYCERZY Oliwii !!!

Przygoda w mroźnej manufakturze

Szkolenia dedykowane dla uczniów i nauczycieli

Integracja – ważna sprawa

Europejski Dzień Języków Obcych

Wycieczka rowerowa

Powrót do instytucji kultury

Akcja ekologiczna

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.ckziu.bedzin.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2020-03-03

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
• filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
• filmy nie posiadają audiodeskrypcji dla osób niewidomych.
Dokładamy wszelkich starań żeby nasza strona internetowa www.ckziu.bedzin była dostępna dla jak największej grupy użytkowników bez względu na wiek, poziom sprawności, używaną technologię i oprogramowanie.

1. Zadbaliśmy o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały publikowane na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
2. Każdy użytkownik może skorzystać z łatwo dostępnych przycisków pozwalających
w prosty sposób zwiększyć rozmiar czcionek na stronie oraz kontrast wyświetlania.
3. Staramy się, aby zamieszczone na Platformie informacje był napisane zgodnie z zasadami prostego języka, z zachowaniem odpowiedniego formatowania.
4. W miarę możliwości zdjęcia i grafiki uzupełniane są na bieżąco tekstem alternatywnym.
5. Poruszanie się po Platformie jest możliwe za pomocą klawisza Tab klawiatury.
6. Linki w obrębie serwisu otwierają się w tym samym oknie.
7. Linki do serwisów zewnętrznych otwierają się w nowym oknie.
8. Formularze są odpowiednio zbudowane i opisane.
9. Strona jest responsywna – sposób wyświetlania treści dostosowuje się do urządzeń, na których jest przeglądana.
10. Strona w dużym stopniu spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością. Pomimo naszych starań może się jednak zdarzyć, że nie zawsze udało nam się to osiągnąć.
11. Informacje zamieszczone na stronie są na bieżąco przeglądane i aktualizowane.
12. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Data sporządzenia: 2020-03-23

NASI PARTNERZY

CKZIU BĘDZIN

Tel: (32) 267 – 77 – 58
Email: sekretariat@ckziu-bedzin.pl

ul. 11-go Listopada 3
Będzin 42 – 500

 

SEKRETARIAT

Czyny od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00 do 15.30

(sprawy uczniowskie od godziny 9:00)

 

© CKZIU 2020Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Projekt & Realizacja Strony internetowe Sosnowiec
Skip to content