Dzień Edukacji Narodowej

Projekcja filmu „Najlepszy”

Wycieczka klasy 2 TFT

Niezwykłe spotkanie

Seans filmowy w kinie ,,Nowość’’ w Będzinie

Kolejny sukces sportowy uczniów naszej szkoły

Placówki pomocowe dla dzieci i młodzieży z problemami zdrowia psychicznego

Dzień Języków Obcych

Wycieczka do Energylandii

CKZiU w projekcie historycznym

Święto Szkoły w CKZiU w Będzinie

Podziękowanie

„Dzień Kariery z EURES”

ERASMUS +

BohaterON

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 2018

Sprawozdanie z realizacji zadań podjętych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 3 w Zespole Szkół Techniczno – Usługowych w Będzinie w roku 2018

 

CAŁKOWITY KOSZT PROGRAMU – 15.000 zł, kwota przyznanego wsparcia finansowego – 12.000 zł, wkład własny – 3.000 zł, liczba zakupionych książek – 634, w tym 11 audiobooków i 125 lektur , co stanowi 20% zakupionych książek.

Realizację zadań w ramach ,,Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” rozpoczęliśmy w maju od upowszechniania informacji o programie. Nauczyciele, uczniowie i rodzice zapoznali się z założeniami programu – informacje zostały przesłane za pomocą dziennika elektronicznego Librus, umieszczone na stronie internetowej szkoły oraz przekazane podczas spotkania Rady Pedagogicznej. Opracowany został również harmonogram działań.

W bibliotece została wystawiona ,,księga życzeń’’, do której wszyscy zainteresowani mogli wpisywać tytuły polecane do zakupu ze środków ,,NPRCz’’. Młodzież poleciła 77 woluminów. Swoje propozycje zgłaszali również nauczyciele, którzy wytypowali książki obcojęzyczne, lektury oraz tytuły uwzględniające potrzeby uczniów niepełnosprawnych.

Bibliotekarz sporządził listę książek do zakupu, która została skonsultowana z Samorządem Uczniowskim, Radą Rodziców, Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną w Będzinie oraz Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Katowicach filia w Będzinie.

Szkoła wysłała zapytania ofertowe do kilku hurtowni książek. Większość zakupów dokonano w księgarni internetowej niePrzeczytane.pl, która zaproponowała najkorzystniejszą ofertę.

Zakupy zrealizowano w okresie X –XI 2018 r. Do biblioteki zostały zakupione nowe regały. Po wprowadzeniu nowości do ksiąg inwentarzowych i ich opracowaniu od 12 XII rozpoczęto wypożyczanie. Informację o nowościach umieszczono na stronie internetowej szkoły.

Organizacja pracy biblioteki została dostosowana do potrzeb uczniów – uczniowie mają możliwość wypożyczania książek na wakacje i ferie – wprowadzono zmiany w Regulaminie biblioteki.

Podczas zebrań z rodzicami wychowawcy odczytali list na temat wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży przygotowany przez bibliotekarza. List został również wysłany do rodziców za pomocą dziennika elektronicznego Librus.

Podjęto współpracę z Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną w Będzinie oraz Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Katowicach filia w Będzinie w zakresie :
– planowania zakupu książek – skonsultowano propozycję,
– wymiany informacji na temat wydarzeń promujących czytelnictwo,
– udziału przedstawicieli bibliotek w szkolnych imprezach czytelniczych – praca w jury konkursu plastycznego na plakat promujący czytelnictwo oraz konkursu czytelniczego ,,Wakacje z książką’’. W pracach jury uczestniczyły: p. Anna Garlacz z Biblioteki Pedagogicznej oraz p. Monika Świergała z Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Będzinie,
– udziału młodzieży w Narodowym Czytaniu ,,Przedwiośnia’’,
– udziału młodzieży w imprezach bibliotecznych – uczniowie uczestniczyli w cyklu wykładów pt. ,,Będzin. Historie zaginionych światów’’ w MiPBP.

Zorganizowano imprezy promujące czytelnictwo: Konkurs plastyczny na plakat promujący czytelnictwo.

W konkursie wzięło udział 11 uczniów, którzy zaprezentowali ciekawe pomysły plastyczne. Ich prace, promujące książki i czytanie, można oglądać w korytarzu przy szkolnej bibliotece.

Jury wyróżniło :
I miejsce – Adrianna Sikora – kl. II tur.
II miejsce – Oskar Pasteczka – kl. II tps.
III miejsce – Weronika Rembek – kl. II tur.
Wyróżnienie – Julia Ruszkowska – kl. II gastr.

– Akcja promująca czytanie ,,Zabierz książkę na wakacje’’ Społeczność szkolna została poinformowana o możliwości wypożyczenia książek na wakacje. Szeroko rozpropagowana akcja przyniosła efekty. Nauczyciele i uczniowie zabrali na wakacje 111 woluminów.

Narodowe Czytanie 2018

8 września 2018 r. młodzież naszej szkoły wzięła udział w Narodowym Czytaniu ,,Przedwiośnia’’ Stefana Żeromskiego. Dawid Kościelniak, uczeń klasy IV technikum informatycznego, odczytał publicznie fragment utworu przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Będzinie .

Konkurs czytelniczy ,,Wakacje z książką’’

7 uczniów zaprezentowało swoje wakacyjne książkowe wybory. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie: w czerwcu wypożyczyć książkę ze szkolnej biblioteki, zabrać książkę na wakacje i zrobić sobie z nią zdjęcie, po wakacjach dostarczyć zdjęcie do biblioteki, zaprezentować w formie booktalkingu przeczytaną książkę podczas rozstrzygnięcia konkursu.

Jury zdecydowało o przyznaniu nagród:

I miejsce – Wojciech Warwas – kl. II inf.
II miejsce – Szymon Marczewski – kl. II inf.
III miejsce – Aleksandra Garncarzyk – kl. III porty i terminale
Wyróżnienie – Magdalena Zawiślak – kl. IV tur.

,,Czytam sobie w szkole’’

Akcja miała miejsce w październiku. Jej celem było zachęcenie jak największej liczby młodzieży do czytania. Uczniowie klas technik fotografii i multimediów podpatrywali z aparatem fotograficznym swoje koleżanki i kolegów czytających w różnych miejscach na terenie szkoły.

Zrealizowano 6 projektów edukacyjnych w okresie IX – XII w ramach ogólnoszkolnego projektu ,,Książka uczy, bawi, wychowuje. Przeczytałam/em, polecam…”

„Śladami patronki szkoły”

Projekt został zrealizowany we wszystkich klasach pierwszych pod opieką Pani Agaty Firek. Wzięło w nim udział 28 uczniów, którzy wypożyczyli z biblioteki szkolnej potrzebne książki oraz zapoznali się ze stałą wystawą poświęconą Danucie Siedzikównie -„Ince” w pracowni multimedialnej. Zgromadzony materiał posłużył młodzieży do szczegółowego prześledzenia kolejnych etapów życia patronki szkoły oraz wykonania plakatów i prezentacji multimedialnych, które zostały zaprezentowane podczas lekcji historii. Najwyżej ocenione zostały plakaty uczniów z klasy 1 BF/M (Mehmed Mahmure, Kaniowska Oliwia, Łaszczyk Sebastian, Krzyżanowski Marcin, Sonik Krystian) oraz z klasy I TS/ż ( Jaroń Łukasz, Nowak Miłosz, Sito Jakub, Gajda Daniel. Najciekawszą prezentację multimedialną wykonali: Tomasz Trzuskowski i Przemysław Sowa z klasy 1BK/W.

Efekt edukacyjny:
– zapoznanie z księgozbiorem biblioteki szkolnej,
– poznanie biografii patronki szkoły,
– rozwijanie i wykorzystywanie umiejętności pracy w grupie,
– doskonalenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji.,,Mapa ciekawych miejsc Będzina’’

Projekt był dedykowany klasom drugim. Koordynatorem projektu była Pani Iwona Siwicka, został zrealizowany na lekcjach wychowania fizycznego przez 16 uczniów. Na początku została sporządzona lista interesujących miejsc powiatu będzińskiego: zabytków, ośrodków kulturalnych i sportowych. Chętni uczniowie wybrali z tej listy miejsca do prezentacji. Aby zdobyć informacje na temat obiektów młodzież zgłosiła się do biblioteki po książki. Następnie przy pomocy map musieli je zlokalizować, udać się do wybranego miejsca i zrobić zdjęcie z książką na tle obiektu. Te materiały posłużyły im do przygotowania prezentacji, z którymi zapoznali swoich rówieśników podczas lekcji. Najwięcej ciekawych miejsc opracowały: Angelika Dratwińska i Wiktoria Janczak z kl. II fototechnik.

Efekt edukacyjny:
głównym celem projektu było zachęcenie młodzieży do częstszego sięgania po książkę oraz częstszego poszukiwania wiadomości w księgozbiorze biblioteki szkolnej a także zainteresowanie ich historią i kulturą regionu oraz zapoznanie z topografią miasta.

„ Podróże po angielskiej literaturze”

Projekt został zrealizowany w klasach trzecich. Koordynatorem projektu była Pani Joanna Rumas. Wzięło w nim udział 10 uczniów, których zadaniem było wypożyczenie z biblioteki szkolnej książki angielskiego lub amerykańskiego autora, przeczytanie lektury a następnie napisanie recenzji lub wykonanie projektu multimedialnego dotyczącego przeczytanej książki.

Najlepiej zostały ocenione prace następujących uczniów:
I miejsce – Natalia Reroń, klasa III fototechnik za recenzję B. A. Paris: ,,Breakdown”.
II miejsce – Weronika Mirek, klas III fototechnik za recenzję A. Todd: „ After”.
III miejsce – Jakub Pieńkos, klasa III technik elektryk za recenzję Ch. Dickens: ”The Pickwick Papers”.

Efekt edukacyjny:
projekt miał na celu poszerzyć wiedzę uczniów na temat angielskich i amerykańskich pisarzy, propagować czytelnictwo wśród młodzieży naszej szkoły, doskonalić umiejętności leksykalno- gramatycznych w posługiwaniu się językiem angielskim w mowie i w piśmie.

,,Śladami Rutki Laskier’’

Pani Małgorzata Dembińska koordynowała projekt zrealizowany na lekcjach języka polskiego w klasach czwartych oraz w klasie II technik informatyk. W projekcie uczestniczyły całe klasy. Miał on na celu:
– Uświadomienie uczniom korzyści płynących z poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności.
– Promowanie poszanowania dla miejsc pamięci.
– Poznanie literackich dokumentów, które obrazują ślady wydarzeń (Pamiętnik Rutki Laskier, Żydzi w Zagłębiu Dąbrowskim i okolicy red. Bolesław Ciepiela, Zbiegniew Białas Rutka).
– Rozwijanie postaw szacunku dla innych kultur, religii, narodów.
– Kształtowanie świadomości wielokulturowej, opartej na zasadach tolerancji.
– Uwrażliwienie na przejawy nienawiści, dyskryminacji, agresji wobec innych narodów, kultur, religii, wartości.
– Pobudzenie świadomości regionalnej i poznanie dziedzictwa kulturowego najbliższej okolicy.

W ramach projektu młodzież miała możliwość:

– Poznać historię Rutki Laskier (wykorzystanie fragm. książki Z. Białasa Rutka).
– Zapoznać się z historią będzińskich Żydów w czasie II wojny światowej.
– Uczestniczyć w wyciecze Śladami Rutki Laskier:
• Pomnik Bohaterów Getta Będzińskiego.
• Dom Modlitwy Mizrachi.
• Brama Cukermana.
• Dom Rutki Lakier – ul. Moniuszki 4.
• Cafe Jerozolima.
• Cmentarz Żydowski na Górze Zamkowej.
• Miejsce Pamięci o Synagodze.
– Poznać historię pamiętnika Rutki Laskier. Literacka analiza jego fragmentów.
– Obejrzeć film Pamiętnik Zagłady.
– Zwiedzić obóz zagłady Auschwitz-Birkenau.

Efekty edukacyjne:
– Poznanie historii będzińskich Żydów i śladów ich bytności w mieście.
– Uświadomienie uczniom tragedii Holokaustu.
– Poznanie przejawów dyskryminacji, agresji, eksterminacji Żydów w historii.
– Wykonanie zdjęć upamiętniających zwiedzane miejsca.
– Uczestnictwo jednego z uczniów w XVII Regionalnego Konkursu Dziennikarskiego Świat według ciebie. Przygotowanie pracy Będzin – Jerozolima Zagłębia.
– Wykonanie prezentacji multimedialnej Będzin – śladami Żydów.

„Ideał piękna w różnych epokach historycznych”

Projekt został zrealizowany w klasach: I, II BS Fryzjer, w klasie III ZSZ Fryzjer, IV technik usług fryzjerskich pod opieką Pani Beaty Hejnowskiej. Zadaniem uczniów było wypożyczenie odpowiednich książek, wybranie jednego ideału urody kobiecej, wydrukowanie zdjęcia oraz prezentacja i omówienie na zajęciach. Najciekawiej prezentowały swoje prace uczennice klasy IV Aleksandra Trzewiczek i Dominika Banasiak.
Uczniowie skorzystali z następujących pozycji książkowych:
– „Historia mody” – Fogg Marie, Steek Valeri, wydawnictwo Arkady
-„Moda model(ka) i czytelnicy. O ikonicznych reprezentacjach w kulturze” – opracowanie zbiorowe Uniwersytetu Łódzkiego
– „Historia mody. Od krynoliny do mini” – SBM wyd. Irma
– „Historia mody. Dzieje ubiorów od czasów prehistorycznych do końca XX wieku” – Francois Boucher wydawnictwo Arkady
– „Historia mody XX wieku”- Taschen
– „O modach i strojach” – Małgorzata Możdżyńska-Nawotka, wydawnictwo dolnośląskie.

Efekt edukacyjny:
-wykonanie pomocy dydaktycznej – prezentacji multimedialnej, która będzie wykorzystywana na zajęciach przedmiotowych, – doskonalenie umiejętności wyszukiwania informacji w różnych źródłach,
– poznanie księgozbioru innych bibliotek.

,,Mikołajkowo – naukowy zawrót głowy’’

Projekt został zrealizowany we wszystkich klasach na lekcjach matematyki. Koordynatorem projektu była Pani Joanna Cieślik. Zaangażowało się w niego 42 uczniów. Zadaniem uczestników było wypożyczyć książki, zrobić prezentację na temat wybranego przedstawiciela świata nauki, zaprezentować ją na lekcji oraz podczas finału konkursu, który się odbył 5 XII. Najwyżej został oceniony projekt przygotowany przez uczniów z klasy III TPG na temat Blaise Pascala.

Efekt edukacyjny:
– zdobycie wiedzy na temat wybitnych przedstawicieli świata nauki (Marian Rejewski, Blaise Pascal, Dmitrij Mendelejew, Maria Skłodowska – Curie, Stefan Banach)

Efekty i wnioski

Zakupy nowości zrealizowano w okresie X – XI. Książki zaczęto udostępniać od 12 XII, dlatego nie można jeszcze wykazać, w jakim stopniu zakup książek płynął na wzrost wypożyczeń.

Wzrosło zainteresowanie biblioteką i czytaniem. Udział w imprezach czytelniczych i projektach edukacyjnych zachęcił uczniów do częstszych wizyt w bibliotece i pozwolił młodzieży na lepsze poznanie księgozbioru zwłaszcza popularno – naukowego oraz przyczynił się do wzrostu statystyki wypożyczeń.
Cykliczne organizowanie imprez czytelniczych skupiło wokół biblioteki większą grupę uczniów, którzy może w przyszłości staną się czytelnikami.

Nowości zakupione do biblioteki to atrakcyjne książki, często bestsellery, książki poczytnych autorów, nagradzane w prestiżowych konkursach literackich. Tak ciekawie doposażony księgozbiór pozwoli uczniom rozwijać zainteresowania, podejmować dyskusje na temat przeczytanych książek, da możliwość uczestniczenia w ciekawych zajęciach i projektach edukacyjnych, zainicjuje nowe, ciekawe działania na rzecz promowania czytelnictwa.

Możliwość głosowania i decydowania o zakupach sprawiła, że czytelnicy przychodzą i pytają o inne tytuły, książki o podobnej tematyce, sugerują nowe zakupy. W bibliotece wciąż funkcjonuje ,,księga życzeń’’, która nadal jest uzupełniana nowymi propozycjami. Wydaje się nawet, że teraz oddawane głosy są bardziej przemyślane, wartościowe.

Wzrosła świadomość rodziców w zakresie znaczenia książki i czytania w życiu młodego człowieka.

Program otworzył możliwości do nowych, ciekawych działań w bibliotece i w szkole. Przygoda z książką się nie kończy! Trwa nadal!Dziękuję tym wszystkim, którzy dostrzegli sens podjętych działań i włączyli się w ich realizację. Mam nadzieję, że udało nam się przekonać młodzież, że czytanie może rozwijać ich wyobraźnię i poszerzyć wiedzę na temat ludzi i świata, a przede wszystkim, że książka to świetny towarzysz w każdej sytuacji, przyjaciel, który nie zawiedzie, nie odrzuci, nie wyśmieje.

 

Dziękuję tym wszystkim, którzy dostrzegli sens podjętych działań i włączyli się w ich realizację. Mam nadzieję, że udało nam się przekonać młodzież, że czytanie może rozwijać ich wyobraźnię i poszerzyć wiedzę na temat ludzi i świata, a przede wszystkim, że książka to świetny towarzysz w każdej sytuacji, przyjaciel, który nie zawiedzie, nie odrzuci, nie wyśmieje.

NASI PARTNERZY

CKZIU BĘDZIN

Tel: (32) 267 – 77 – 58
Email: sekretariat@ckziu-bedzin.pl

ul. 11-go Listopada 3
Będzin 42 – 500

 

SEKRETARIAT

Czyny od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00 do 15.30

(sprawy uczniowskie od godziny 9:00)

 

© CKZIU 2020Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Projekt & Realizacja Strony internetowe Sosnowiec
Skip to content